10:19 SA - 09/03/2024

Ban Biên tập xin giới thiệu Định hướng chủ đề tác phẩm tham dự Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024 ban hành kèm theo Kế hoạch số 2858-KH/HVCTQG, ngày 22/1/2024 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh để cán bộ, đảng viên và nhân dân tham khảo.