(baovenentang.org.vn). Ngày 19/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương tổ chức phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2024.

Thay mặt Ban Tổ chức Cuộc thi, đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Bình Dương, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi đã chính thức phát động Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2024.

Phát biểu tại buổi phát động, đồng chí Trương Thị Bích Hạnh cho biết: Qua 3 lần tổ chức phát động tham gia Cuộc thi Chính luận trên địa bàn tỉnh (năm 2021, 2022, 2023) với phương pháp tổ chức khoa học, bài bản, nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả; hiệu ứng tuyên truyền mạnh mẽ, lan tỏa, trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ và đã thu hút đông đảo người tham gia ở nhiều thành phần xã hội, nhiều nghề nghiệp, nhiều lứa tuổi.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Trương Thị Bích Hạnh cũng thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế qua các lần tổ chức Cuộc thi như: So với số lượng tham gia thì chất lượng các tác phẩm dự thi chưa tương xứng; còn thiếu vắng các bài dự thi đi sâu vào nghiên cứu, tổng kết lý luận, khai thác thực tiễn sinh động của tỉnh để đấu tranh, phản bác trực diện; việc lan toả các tác phẩm chưa được rộng khắp, hiệu quả…

Để việc tổ chức triển khai Cuộc thi viết Chính luận năm 2024 đạt chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi trong tình hình mới, đồng chí đã đề nghị các cấp ủy, địa phương, đơn vị, các lực lượng Ban Chỉ đạo 35 các cấp và Ban Tổ chức Cuộc thi xác định việc tham gia cuộc thi là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng tác phẩm dự thi, đáp ứng tiêu chí về chủ đề, nội dung, hình thức. Khi viết tác phẩm, về chủ đề, nên chọn chủ đề liên quan đến các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, gắn thực tiễn cấp ủy, đơn vị, địa phương, mang tính đặc trưng của địa phương và có khả năng nhân rộng. Khi viết tác phẩm phải đảm bảo 5 tiêu chí (đúng, trúng, rõ ràng, nhất quán, ngắn gọn) phê phán cái xấu, cái tiêu cực đồng thời nhân lên cái tốt, cái đẹp nhằm lan tỏa rộng rãi những điển hình tích cực để khẳng định, động viên, cái mới, sáng tạo, tính chiến đấu, tính thuyết phục, hấp dẫn; tính logic, chặt chẽ; đảm bảo nguyên tắc thời sự, chính xác, rõ ràng, ngắn gọn, súc tích.

Cần chú trọng việc phát hiện, đề xuất các vấn đề lý luận và thực tiễn góp phần vào quá trình tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, xây dựng Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, qua đó hình thành nguồn tư liệu phong phú, có chất lượng, có tính chiến đấu cao, phục vụ trực tiếp công tác tuyên truyền, tăng cường thông tin tích cực, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội.

Theo Ban Tổ chức cuộc thi, các tác phẩm dự thi phải bảo đảm tính khoa học, tính Đảng, tính chiến đấu, tính định hướng, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, có phát hiện mới; khuyến khích các tác phẩm bảo vệ những nguyên lý cơ bản, những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam; đề xuất bổ sung, phát triển lý luận, hoàn thiện chủ trương, chính sách, pháp luật; những sản phẩm phản bác trực diện, vạch trần tính chất phản cách mạng, phản khoa học trong luận điệu chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị.

Chủ đề tác phẩm tập trung vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm, những vấn đề nổi lên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay, nhất là thông qua việc nghiên cứu những bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” và nội dung tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh.

Đối với các tác phẩm dự thi viết cảm nghĩ tập trung vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, các tác phẩm tuyên truyền, cụ thể hóa nội dung thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; đề xuất, những giải pháp góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng trong tình hình hiện nay.

Ban Tổ chức nhận bài viết dự thi từ khi phát động cuộc thi cho đến hết ngày 30/5/2024 (tính theo dấu bưu điện)./.

Theo Dangcongsan