04:18 CH - 04/06/2023

(baovenentang.org.vn). Xây dựng được niềm tin của nhân dân đã khó, bảo vệ và củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, vào Nhà nước cũng chưa bao giờ là việc dễ dàng. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phải khởi nguồn từ trái tim, tinh thần và trách nhiệm của mỗi đảng viên.