08:29 SA - 24/06/2024

(baovenentang.org.vn). Trong sự hội nhập như vũ bão của nước ta ngày nay, sự giao lưu, tiếp biến văn hóa đã gây ra không ít thách thức cho việc bảo vệ “biên cương văn hóa tư tưởng”. Chúng ta cần phải nhìn nhận đúng đắn vấn đề này để có những giải pháp thích đáng bảo vệ “biên cương” vô hình mà thiêng liêng ấy, nhưng đồng thời cũng không bi quan, đánh đồng hiện tượng thành bản chất. Người Việt Nam đặc biệt là thế hệ trẻ cũng đang nỗ lực để đưa văn hóa Việt vượt ra khỏi biên cương Tổ Quốc, giới thiệu đến thế giới một Việt Nam hoà bình, hữu nghị, giàu bản sắc văn hóa.