Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3, năm 2023 được phát động có ý nghĩa quan trọng trong thời điểm toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2023); năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Ban Chỉ đạo 35 Trung ương phân công Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3, năm 2023 (sau đây gọi tắt là cuộc thi).

Tiếp nối thành công của hai cuộc thi viết chính luận về “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” năm 2021, 2022; cuộc thi năm nay được bổ sung, phát triển về mục đích, yêu cầu; thành phần tham gia, phạm vi; thể loại tác phẩm dự thi và cách thức tổ chức thực hiện.

Cuộc thi là tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Điểm mới Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3

Toàn cảnh cuộc họp báotrực tuyến phát động cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3, năm 2023 tại điểm cầu chính Hà Nội. (Ảnh: VOV)

Thông qua cuộc thi để phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng cho lực lượng, hình thành mạng lưới rộng khắp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ. Nâng cao chất lượng các tác phẩm chính luận trên báo, tạp chí, phát thanh, truyền hình và mạng xã hội về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, góp phần bảo vệ, tuyên truyền, lan tỏa đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tập trung vào các nội dung Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, các Nghị quyết Hội nghị Trung ương khoá XIII của Đảng. Hình thành nguồn sản phẩm phong phú, có chất lượng, có tính chiến đấu cao phục vụ trực tiếp công tác tuyên truyền của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Thành phần dự thi là người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, người nước ngoài có bài viết chính luận phù hợp với tiêu chí của cuộc thi. Khuyến khích sự tham gia của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, học viên, sinh viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trung tâm chính trị cấp huyện, trường cán bộ của bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; giảng viên, học viên, sinh viên các cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương; thành viên, đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên của Ban Chỉ đạo 35 các cấp; sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang; cán bộ, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên các cơ quan báo chí, truyền thông của Trung ương và địa phương; đoàn viên, thanh niên của các tổ chức đoàn ở Trung ương và địa phương.

Yêu cầu đối với các tác phẩm dự thi, đó là: Khơi dậy sự đổi mới sáng tạo của tác giả, chứng minh bằng các luận điểm, luận chứng, luận cứ đảm bảo sự thống nhất, thuyết phục giữa lý luận và thực tiễn. Thể loại bài viết đa dạng, phong phú, gồm: chính luận loại hình tạp chí in hoặc tạp chí điện tử, chính luận loại hình báo in hoặc báo điện tử, các tác phẩm thể loại âm thanh, hình ảnh (loại hình báo nói, báo hình, video clip). Tác phẩm dự thi là tác phẩm sáng tạo lần đầu, chưa từng được đăng tải/công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội trước thời điểm phát động cuộc thi. Các tác phẩm dạng viết phải bảo đảm tỷ lệ không trùng lặp theo quy định (không trùng lặp quá 20% đối với thể loại tạp chí, không trùng lặp quá 25% đối với thể loại báo chí so với các công trình đã đăng tải/công bố của chính tác giả/nhóm tác giả hoặc của tác giả/nhóm tác giả khác). Sau khi gửi tác phẩm dự thi về Ban Tổ chức, tác giả/nhóm tác giả có thể đăng tải/công bố tác phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng nhưng phải thông báo cho cơ quan đã nhận tác phẩm dự thi và gửi minh chứng kèm theo.

Trong tổ chức thực hiện, cần có sự vào cuộc đồng bộ, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên và làn toả các tầng lớp Nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Theo đó, để cuộc thi được triển khai đồng bộ, đạt hiệu quả cao nhất, Trường Chính trị tỉnh đã chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Thanh Hoá tham mưu cho Tỉnh uỷ, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh tổ chức phát động cuộc thi kịp thời. Ban hành kế hoạch, thể lệ, định hướng chủ đề, cơ cấu giải thưởng cuộc thi. Phối hợp với Báo Thanh Hoá, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh… tổ chức tuyên truyền, lan tỏa cuộc thi và giới thiệu các tác phẩm đoạt giải năm 2022 nhằm quy tụ, phát huy nguồn lực, lực lượng bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đồng thời, tiếp tục triển khai tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng vào giảng dạy, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, biên soạn chuyên đề, sách chuyên khảo, tham khảo, tài liệu hỏi – đáp, cập nhật quan điểm mới, nhất là nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tổ chức cuộc thi Học viên giỏi lý luận chính trị. Triển khai thực hiện mô hình “3 cam kết, 4 hỗ trợ, 5 đồng bộ trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”, nhằm hiện thực hoá, cụ thể hoá các định hướng của Đảng về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng vào thực tiễn của nhà trường theo phương châm 5 rõ “mục tiêu, nội dung, cách thức tổ chức, sản phẩm, trách nhiệm”. Thông qua mô hình, giúp cán bộ, giảng viên, học viên nhận thức đúng, đủ, kịp thời mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp; phát triển phẩm chất, năng lực và khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng ở nhà trường, địa phương và cơ sở…

Cuộc thi tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Đồng thời, tiếp tục thể hiện nhận thức, tình cảm, tâm huyết và trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị thời gian tới./.