(baovenentang.org.vn). Chiều 17/3/2023, Ban Chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch tỉnh Cà Mau (Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Cà Mau) ban hành kế hoạch và phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023 trong toàn Đảng bộ và các cơ quan truyền thông, báo chí đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Đây là năm thứ hai Cà Mau phát động cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Thông qua cuộc thi, tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng cho các lực lượng, hình thành mạng lưới rộng khắp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ.

Theo ban tổ chức cuộc thi, tác phẩm dự thi là tác phẩm sáng tạo lần đầu, chưa được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội trước thời điểm phát động cuộc thi.

Ban tổ chức nhận tác phẩm dự thi đến hết ngày 31/5 (tính theo dấu bưu điện). Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi tổ chức vào tháng 11, các tác phẩm đạt chất lượng sẽ được tuyển chọn để tham dự cuộc thi cấp Trung ương.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau Hồ Trung Việt khẳng định, tổ chức cuộc thi lần này là việc làm cần thiết, có ý nghĩa đặc biệt trong giai đoạn hiện nay đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân Cà Mau nói riêng, nhân dân cả nước nói chung. Qua đó, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động trong việc triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 35 (ngày 22/10/2018) của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, cơ sở...

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau đề nghị, các cấp ủy đảng, các cơ quan, ban ngành, các tổ chức chính trị-xã hội từ tỉnh đến cơ sở tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền triển khai hưởng ứng cuộc thi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ở địa phương, đơn vị, ngành mình. Các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường tuyên truyền, thông tin rộng rãi về cuộc thi tới cán bộ, đảng viên và nhân dân; tích cực cổ vũ, phản ánh tình hình, kết quả cuộc thi và kịp thời biểu dương những cá nhân, đơn vị triển khai thực hiện tốt…/.

Theo Nhân Dân online