(baovenentang.org.vn). Hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng lần thứ tư, năm 2024 do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi chính luận về BVNTTT của Đảng năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đối tượng dự thi là tác giả/nhóm tác giả: Cán bộ, đảng viên và Nhân dân sinh sống, học tập, làm việc trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp có tác phẩm chính luận phù hợp với tiêu chí của Cuộc thi đều có quyền dự thi (trừ thành viên Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo và Tổ Thư ký giúp việc). Khuyến khích sự tham gia của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ, người lao động của các cơ quan, đơn vị, địa phương; giáo viên, học viên, sinh viên, học sinh Trường Chính trị tỉnh, Trường Đại học Đồng Tháp, các trường cao đẳng, THPT trên địa bàn tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo, Nhóm Chuyên gia và Tổ Thư ký Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương; các phòng chuyên môn thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; báo cáo viên, tuyên truyền viên và cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh, cấp huyện; ban tuyên giáo (tuyên huấn), trung tâm chính trị cấp huyện; cán bộ, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên các cơ quan báo chí của tỉnh; văn nghệ sĩ; đoàn viên, thanh niên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh. Tác giả/nhóm tác giả tham gia dự thi không vi phạm Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật An ninh mạng, Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội, Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam, các quy định khác của pháp luật.

Tuỳ tình hình thực tế, mỗi đơn vị cấp huyện và tương đương, Trường Chính trị tỉnh, Trường Đại học Đồng Tháp, Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp, Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp, Báo Đồng Tháp, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp tổ chức Cuộc thi tại địa phương, đơn vị hoặc xét chọn từ 10 - 15 tác phẩm xuất sắc gửi tham gia Cuộc thi cấp tỉnh.

Giải tập thể xuất sắc dành cho các địa phương, đơn vị chỉ đạo tổ chức triển khai Cuộc thi sâu rộng, sáng tạo, chất lượng tại địa phương, đơn vị mình, phục vụ hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII; có nhiều tác phẩm dự thi đạt chất lượng tốt, trong đó có ít nhất 1 tác phẩm đạt giải A.

Tiêu chí chung của tác phẩm dự thi là tác phẩm chính luận bằng tiếng Việt (hoặc tiếng dân tộc được dịch ra tiếng Việt), thuộc một trong các loại hình: Tạp chí (in hoặc điện tử), Báo (in hoặc điện tử), phát thanh/truyền hình/video clip, bảo đảm quy định về hình thức nêu tại Thể lệ Cuộc thi. Tác phẩm dự thi là tác phẩm sáng tạo lần đầu, chưa được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội trước thời điểm phát động Cuộc thi. Các tác phẩm dạng viết phải bảo đảm tỷ lệ không trùng lặp theo quy định (không trùng lặp quá 20% đối với thể loại Tạp chí, không trùng lặp quá 25% đối với thể loại Báo so với các công trình khác của chính tác giả/nhóm tác giả hoặc của tác giả/nhóm tác giả khác).

Chủ đề, nội dung của tác phẩm dự thi bảo đảm tính khoa học, tính Đảng, tính chiến đấu, tính định hướng, kết hợp chặt chẽ giữa "xây" và "chống", có phát hiện mới. Khuyến khích các tác phẩm bảo vệ những nguyên lý cơ bản, những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam; phản bác trực diện, vạch trần tính chất phản cách mạng, phản khoa học trong luận điệu chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị. Chủ đề tác phẩm tập trung vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm, những vấn đề nổi lên trong công tác BVNTTT của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay.

Về bản quyền, tác phẩm dự thi phải bảo đảm không có tranh chấp về bản quyền kể từ thời điểm gửi tham gia dự thi. Ban Tổ chức Cuộc thi được quyền sử dụng tác phẩm tham gia dự thi để công bố/đăng tải trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội phục vụ công tác tuyên truyền về BVNTTT của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đồng thời, gửi các tác phẩm xuất sắc (gồm các tác phẩm đạt giải và vào vòng chung khảo) của Cuộc thi cấp tỉnh tham gia Cuộc thi cấp Trung ương (trừ những tác phẩm không đảm bảo các tiêu chí, quy định của Trung ương).

Ban Tổ chức Cuộc thi nhận tác phẩm dự thi từ khi phát động Cuộc thi cho đến hết ngày 24/5/2024 (tính theo dấu bưu điện). Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi tại Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đồng Tháp, số 5, Lê Thị Riêng, Phường 1, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 02773.858.921 hoặc 0979.997.922 (đồng chí Lê Thị Mỹ Hiền), Email: phongtuyentruyendt@gmail.com.

Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi cấp tỉnh được tổ chức vào tháng 7/2024 nhân dịp chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày Truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2024).

Kết quả tham gia Cuộc thi là cơ sở dữ liệu quan trọng để Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác BVNTTT của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; xây dựng nguồn tư liệu phong phú thực hiện hiệu quả nhiệm vụ thời gian tới.

Theo Báo Đồng Tháp