(baovenentang.org.vn). Tham dự Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức, Hà Tĩnh có 7.675 tác phẩm.

Cuộc thi đã được triển khai và lan tỏa rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân Hà Tĩnh. Theo đó, sau 6 tháng triển khai, toàn tỉnh có 7.675 tác phẩm tham gia cuộc thi; trong đó 5.492 tác phẩm thuộc thể loại tạp chí, 1.655 tác phẩm thuộc thể loại báo in, 528 tác phẩm thuộc thể loại báo điện tử.

Số lượng tác phẩm được các địa phương, đơn vị thẩm định, xét chọn gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy là 292 tác phẩm. Trong đó 182 tác phẩm thuộc thể loại tạp chí, 76 tác phẩm thuộc thể loại báo in, 34 tác phẩm thuộc thể loại báo điện tử. Các tác phẩm này được tiến hành rà quét độ trùng lặp trước khi thẩm định, đánh giá nội dung, chất lượng từng bài thi.

Huyện ủy Hương Khê tổ chức hội nghị tổng kết và trao thưởng cho các tác giả đạt giải cuộc thi cấp huyện.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành quyết định thành lập tổ thẩm định, đánh giá bài thi; tiến hành rà soát, phân loại, thẩm định và lựa chọn 67 tác phẩm đạt yêu cầu về thể thức, nội dung, chất lượng để gửi ban tổ chức cuộc thi cấp Trung ương. Trong đó có 28 tác phẩm thuộc thể loại tạp chí, 26 tác phẩm thuộc thể loại báo in, 13 tác phẩm thuộc thể loại báo điện tử.

Nhiều địa phương, đơn vị có số lượng tác phẩm lớn gửi tham dự cuộc thi như: Hương Khê, Cẩm Xuyên, Can Lộc, TP Hà Tĩnh, thị xã Hồng Lĩnh, Đảng ủy Công an tỉnh...

Một số địa phương như: Hương Khê, Hương Sơn, thị xã Hồng Lĩnh tổ chức chấm bài và khen thưởng cho các tập thể, cá nhân xuất sắc trong hưởng ứng và tham gia cuộc thi, qua đó tạo niềm tin, động lực cổ vũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực hưởng ứng, lan tỏa sâu rộng cuộc thi.

Nhiều bài dự thi được trình bày công phu, đầu tư bài bản.

Các tác phẩm chủ yếu tập trung vào những vấn đề trọng tâm của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng như: bảo vệ, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bảo vệ, lan tỏa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự nghiệp đổi mới, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay; nhận diện và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ.

Nhiều bài viết cũng phân tích lý luận về đường lối đổi mới đất nước; bảo vệ, vận dụng và phát triển lý luận của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực; thực tiễn, kinh nghiệm tổ chức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đề xuất giải pháp, kiến nghị để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.../.

Theo Báo Hà Tĩnh