Cuộc thi do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức.

Cuộc thi là dịp để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, sinh viên trong Học viện, lan toả phong trào tới các trường Đại học và các cơ quan, đơn vị, địa phương, tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng, đồng thời hình thành mạng lưới rộng khắp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ.

Phát biểu phát động tại buổi Lễ, PGS,TS. Mai Đức Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Học viện cho biết, năm 2022, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã đạt 1 giải nhất tập thể, 1 giải nhất cá nhân và nhiều giải khuyến khích. Các bài dự thi phong phú về nội dung, đa dạng về chủ đề liên quan đến công tác Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; quán triệt và thực hiện tốt phương châm kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, trong đó “xây” là cơ bản, “chống” phải quyết liệt, hiệu quả, “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi Lễ

PGS,TS. Mai Đức Ngọc hy vọng, tiếp nối thành công của hai cuộc thi viết chính luận về "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch" năm 2021 và 2022, với tinh thần quyết tâm cao, khí thế mới, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ nhận được nhiều tác phẩm có chất lượng, đa dạng, thuộc các loại hình báo, tạp chí, phát thanh, truyền hình và mạng xã hội...

Thành phần dự thi là toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, học viên và sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền có tác phẩm phù hợp với tiêu chí của cuộc thi. Tác phẩm dự thi là tác phẩm sáng tạo lần đầu, chưa từng được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội trước thời điểm phát động cuộc thi. Các tác phẩm dạng viết phải đảm bảo tỷ lệ không trùng lặp theo quy định cuộc thi (không quá 20% đối với thể loại Tạp chí, không trùng lặp 25% đối với thể loại báo so với các công trình đã công bố của chính tác giả/nhóm tác giả hoặc tác giả/nhóm tác giả khác.

Chủ đề tác phẩm tập trung vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay như: giá trị khoa học, cách mạng và thời đại của Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và những đề xuất bổ sung, phát triển; bảo vệ, lan tỏa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sự nghiẹp đôi mới, con đưòng đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay; nhận diện và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ và thực tiễn, kinh nghiệm tổ chức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở các ngành, địa phương, lĩnh vực.

Theo VTV