(baovenentang.org.vn). Ngày 10/7/2023, Ban giám khảo Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tỉnh Hà Giang năm 2023 đã họp triển khai thống nhất ý kiến, bổ sung các nội dung, tiêu chí chấm điểm, thời gian hoàn thành và phân công nhiệm vụ thành viên Ban Giám khảo Cuộc thi cấp tỉnh.

Hưởng ứng phát động Giải báo chí về xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh lần thứ II năm 2023 và cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2023 của Tỉnh ủy Hà Giang. Ban tổ chức giải đã tiếp nhận được 1.062 tác phẩm của các tác giả trong và ngoài tỉnh gửi tham dự ở cả 3 thể loại: Tác phẩm truyền hình; Báo và Tạp chí. Ban giám khảo Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tỉnh Hà Giang năm 2023 tổ chức chấm sơ khảo, phân loại và lựa chọ được 234 tác phẩm vào vòng chung khảo.

Nhìn chung, số lượng tác phẩm, tác giả gửi tác phẩm về tham dự năm 2023 cao hơn so với năm trước. Chất lượng các tác phẩm tham dự năm nay có sự đầu tư rõ rệt, thể hiện rõ tính nghiêm túc của các tác giả, nhóm tác giả đã dành thời gian nghiên cứu, sáng tạo tác phẩm. Chủ đề các tác phẩm tập trung vào những vấn đề trọng tâm của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng như: Giá trị khoa học, cách mạng, thời đại của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí minh; chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay; lý luận về đường lối đổi mới đất nước hiện nay; bảo vệ, vận dụng lý luận của Đảng về xây dựng chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng… góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, cung cấp luận cứ khoa học và phục vụ trực tiếp công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tại cuộc họp, Ban giám khảo đã thống nhất các nội dung, tiêu chí chấm điểm và phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Theo đó, mỗi thành viên Ban giám khảo cần tập trung chấm điểm các tác phẩm một cách khẩn trương, nghiêm túc, bám sát các tiêu chí đã đề ra đối với mỗi loại hình tác phẩm, bảo đảm quy định theo Thể lệ Cuộc thi. Xem xét lựa chọn các tác phẩm bảo đảm có chất lượng tốt nhất để trao giải thưởng ở cấp tỉnh và gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi cấp Trung ương đúng thời gian quy định. Thời gian chấm thi ở cả 3 thể loại và các nội dung liên quan phải hoàn thiện trước ngày 19/07/2023.

Theo Báo Hà Giang