(baovenentang.org.vn). Chiều ngày 02/11/2023, Ban Tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023 (Cuộc thi) tổ chức họp tổng kết. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc thi dự và chủ trì. 

Dự họp có đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; lãnh đạo các đơn vị phối hợp tổ chức Cuộc thi, các đồng chí trong Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, đại diện lãnh đạo các đơn vị tài trợ, đơn vị phối hợp tổ chức Cuộc thi. 

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện CTQG Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc thi dự và chủ trì. 

Báo cáo về quá trình tổ chức Cuộc thi, GS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi cho biết: Ngày 31/01/2023, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương ký ban hành Kế hoạch số 1712-KH/HVCTQG tổ chức Cuộc thi. Ngày 01/02/2023, đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc thi chủ trì họp báo phát động Cuộc thi, với sự tham dự trực tiếp của lãnh đạo các cơ quan chủ trì, phối hợp, phóng viên các cơ quan báo chí lớn và trực tuyến của đại diện các tỉnh ủy, thành ủy, Ban Tuyên giáo các địa phương trên toàn quốc.

Đại biểu dự họp

Báo cáo khẳng định: Cuộc thi có chất lượng chuyên môn rất cao, nhiều tác phẩm làm sáng tỏ những vấn đề cốt lõi của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; bảo vệ, lan tỏa các Nghị quyết quan trọng của Trung ương Khóa XIII, cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” và “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhiều tác phẩm bám sát thực tiễn, nhận diện và đấu tranh có hiệu quả với những luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch, phản động nổi lên thời gian qua. Nhiều tác phẩm đề cập đến trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong xây dựng Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, như vấn đề “tự soi”, “tự sửa”, “nêu gương”, “sợ trách nhiệm”…, cho thấy yêu cầu gắn kết chặt chẽ giữa nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tổng thể công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay. Trong quá trình tổ chức Cuộc thi, nhiều tác phẩm chất lượng tốt đã kịp thời được công bố, lan tỏa trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội góp phần hình thành dòng thông tin chủ lưu, tích cực và tạo động lực cho các cán bộ, địa phương tham gia dự thi. 

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc thi tặng hoa các nhà tài trợ và đơn vị phối hợp tổ chức Lễ trao giải

 Cuộc thi lần thứ Ba năm nay có ý nghĩa rất quan trọng, nằm trong chuỗi các hoạt động sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị Khóa XII về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Cuộc thi đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thực sự là điểm nhấn nổi bật trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đồng thời, là minh chứng khẳng định Nghị quyết số 35-NQ/TW đã thực sự đi vào cuộc sống, được triển khai bài bản, đồng bộ, hiệu quả, sáng tạo và có sức lan tỏa ngày càng sâu rộng. 

Thông qua Cuộc thi, đội ngũ cán bộ, chuyên gia nòng cốt của các đơn vị, địa phương, cơ quan báo chí, truyền thông tiếp tục được bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng xây dựng các sản phẩm chính luận. Đồng thời, qua Cuộc thi, đã phát hiện được nhiều nhân tố mới có kỹ năng tốt, tích cực để tiếp tục bồi dưỡng, hình thành mạng lưới, đội ngũ rộng khắp phục vụ công tác thời gian tới. Cung thông qua việc xây dựng sản phẩm tham gia Cuộc thi, nhận thức và trách nhiệm của các tổ chức đảng, của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là người đứng đầu cơ quan, đơn vị đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ngày càng được nâng cao; niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý của Nhà nước, vào chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam ngày càng được củng cố. Những kết quả đã đạt được của Cuộc thi lần thứ Ba là cơ sở quan trọng và kinh nghiệm quý để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch thời gian tới.

Báo cáo cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế, kinh nghiệm trong triển khai nhiệm vụ; từ đó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức Cuộc thi trong các năm tiếp theo./.