(baovenentang.org.vn). Ngày 30/5/2023, tại Hội nghị sơ kết 5 năm triển khai, thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị Khóa XII, Ban Chỉ đạo 35 huyện Phú Xuyên, Tp Nội đã tổ chức trao giải cuộc thi “Chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023".

Về triển khai cuộc thi "“Chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023", ngay sau khi huyện phát động, các tổ chức cơ sở đảng, các phòng, ban, ngành đoàn thể, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã tổ chức triển khai cuộc thi, thu hút đông đảo đối tượng tham gia. Kết quả, toàn huyện đã có 2.626 tác phẩm dự thi tham gia; các tác phẩm thuộc các thể loại như tạp chí, báo viết, báo in, báo điện tử… Ban tổ chức cuộc thi cấp huyện đã chấm là lựa chọn 150 bài thi chất lượng gửi về Ban Tổ chức cuộc thi cấp thành phố để chấm.

Huyện uỷ Phú Xuyên đã khen thưởng cho 5 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia cuộc thi “Chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023"./.

Theo phuxuyen.hanoi.org.vn