(baovenentang.org.vn). Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước được gần 40 năm và đạt rất nhiều thành tựu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, được nhân dân ta ghi nhận và cộng đồng quốc tế đánh giá rất cao. Tuy nhiên, các thế lực thù địch vẫn đang ra sức chống phá nhằm xuyên tạc, phủ nhận những kết quả đã đạt được trong công cuộc đổi mới của nước ta. Nhận diện và phản bác những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch để góp phần khẳng định hơn nữa những kết quả không thể phủ nhận trong công cuộc đổi mới của Việt Nam.

NHẬN DIỆN MỘT SỐ LUẬN ĐIỆU SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH

Những quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc nhữngthành tựu trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay tập trung trên những điểm sau:

Một là, xuyên tạc, phủ nhận những kết quả to lớn trong phát triển kinh tế của Việt Nam qua gần 40 năm đổi mới.

Không khó để nhận ra âm mưu chống phá của các phần tử chống đối với chiến thuật “mưa dầm thấm lâu”, “thay đổi thường xuyên, liên tục”, chúng luôn coi nhẹ, phủ nhận sạch trơn những thành tựu của công cuộc đổi mới; tuyên truyền những luận điệu xuyên tạc, trái với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước ta; kết hợp chống phá đường lối chính trị với chống phá trên lĩnh vực kinh tế với phương thức “lấy kinh tế để chuyển hóa chính trị”.

Dựa vào những phương tiện truyền thông là các đài phát thanh, trang mạng phản động ở ngoài nước,các thế lực thù địch thường xuyên đăng tải các bài viết với nội dung xuyên tạc và bịa đặt trắng trợn về chính sách kinh tế của Việt Nam. Chúng vu cáo kinh tế thị trường (KTTT) định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) ở Việt Nam là “sự lắp ghép khiên cưỡng”, “đầu Ngô mình Sở”. Chúng còn rêu rao rằng “đường lối phát triển kinh tế của Đảng ta là chủ quan, duy ý chí, thiếu khoa học” và giờ đây đang gặp rất nhiều khó khăn từ những tác động tiêu cực của KTTT như: tình trạng phân hoá giàu nghèo giữa các tầng lớp dân cư; năng lực quản lý kinh tế - xã hội của Nhà nước còn một số yếu kém...

Hai là, xuyên tạc, chống phá những thành tựu trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Lợi dụng những hạn chế trong công tác xây dựng Đảng, nhất là tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên; "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, chúng cáo buộc Đảng ta đã thoái hóa, biến chất, không còn là Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập! Ngoài ra, các thế lực thù địch còn sử dụng chiêu bài "nội công, ngoại kích", bài xích Đảng Cộng sản Việt Nam đã chọn chủ nghĩa Mác -Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng là sự lựa chọn sai lầm, là chủ thuyết “lạc đường”, "đi ngược lại với xu thế phát triển của nhân loại"!

Ba là, xuyên tạc, phủ nhận những kết quả của Việt Nam trong thực hiện dân chủ, nhân quyền.

Thời gian qua, các phần tử cơ hội chính trị và chống đối cho rằng “ở Việt Nam không có dân chủ vì thực hiện chế độ nhất nguyên, nhất Đảng”. Chúng lợi dụng những khó khăn về các mặt của đời sống xã hội Việt Nam trong công cuộc đổi mới, những thiếu sót trong việc thực hiện chính sách pháp luật, chính sách xã hội... để vu cáo Đảng và Nhà nước Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền, đàn áp những cá nhân “bất đồng chính kiến, quan điểm”, "Việt Nam thiếu tự do, không có dân chủ, hạn chế quyền của công dân". Chúng bóp méo chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước ta về dân tộc, tôn giáo... chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc với mưu đồ kích động mâu thuẫn, kích động biểu tình, bạo loạn “bất tuân dân sự”, gây mất trật tự an ninh chính trị và an toàn xã hội.

Có thể nhận thấy, các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch tấn công vào hầu hết các lĩnh vực trong đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của nước ta nhằm xuyên tạc, phủ nhận những thành tựu to lớn của Việt Nam trong gần 40 năm đổi mới đất nước.

ĐẤU TRANH, PHẢN BÁC LUẬN ĐIỆU PHỦ NHẬN THÀNH TỰU ĐỔI MỚI Ở VIỆT NAM

Thứ nhất, sau gần 40 năm đổi mới, kinh tế Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng, tạo nhiều dấu ấn nổi bật, đất nước phát triển nhanh và bền vững.     

Qua gần 40 năm đổi mới, nền kinh tế thị trường (KTTT) định hướng XHCN ở Việt Nam đã ngày càng được hoàn thiện và phát triển. Nhờ đó, "Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định; lạm phát được kiểm soát ở mức 4%; các cân đối lớn của nền kinh tế nhìn chung được bảo đảm; thị trường tài chính - tiền tệ vẫn cơ bản ổn định"(1). "Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) đã nhận định: Việt Nam là một điểm sáng "trong bức tranh xám màu" của kinh tế toàn cầu. Tăng trưởng kinh tế năm 2021 đạt 2,56%, trong khi nhiều nền kinh tế trên thế giới tăng trưởng âm; tăng trưởng kinh tế năm 2022 đạt 8,02%, cao hơn nhiều so với kế hoạch 6% - 6,5%, và là mức tăng cao so với các nước trong khu vực và trên thế giới"(2). Tăng trưởng kinh tế đi đôi với bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước phát triển của đất nước. "Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 ước đạt 4,6 triệu đồng/người/tháng, tăng 9,5% so với năm 2021. Tỷ lệ nghèo tiếp cận đa chiều ước khoảng 3,6%, giảm 0,8 điểm phần trăm so với năm 2021; có 23,5% hộ gia đình nhận được sự trợ giúp từ các nguồn hỗ trợ khác nhau"(3).

Nhờ những kết quả đã đạt được trong phát triển kinh tế mà niềm tin của nhân dân vào chế độ XHCN, vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản ngày càng được nâng cao, xã hội ngày càng đồng thuận. Đây cũng là bằng chứng thuyết phục cho thấy sự lựa chọn con đường lối đổi mới của Đảng ta là hoàn toàn đúng đắn chứ không phải là sự “lạc đường” như các thế lực thù địch thường rêu rao! Những thành tựu mà Việt Nam đạt được về kinh tế, chính trị... trong công cuộc đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam chính là những luận cứ thực tiễn đầy thuyết phục để tấn công trực diện vào những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Thứ hai, những thành tựu nổi bật về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong công cuộc đổi mới góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp cách mạng hiện nay.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng khẳng định: “Toàn bộ thành tựu và thiếu sót của công cuộc đổi mới gắn liền với trách nhiệm lãnh đạo và hoạt động của Đảng. Sự lãnh đạo và hoạt động của Đảng là một nhân tố quyết định tạo ra những thành tựu của đổi mới... Sự tiến bộ và trưởng thành của Đảng cũng là một thành tựu quan trọng của công cuộc đổi mới, thậm chí có thể nói là thành tựu quan trọng nhất của công cuộc đổi mới”(4). Điều này được ghi nhận trong chủ trương, quyết sách của Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thông qua những nghị quyết chuyên đề đặc biệt về xây dựng Đảng như Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm với nhiều điểm mới nổi bật...Từ đó, mỗi cán bộ, đảng viên có thể nhận thấy tinh thần nêu gương, thẳng thắn, lòng tự trọng, tính nghiêm túc trong công tác tự phê bình và phê bình, sửa chữa những khuyết điểm, khắc phục những hạn chế, "tự đổi mới", "tự chỉnh đốn", "tự soi", "tự sửa", để "nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện"(5) trong công cuộc đổi mới chứ không phải là cách làm "chắp vá", "giật gấu vá vai" như những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch thường rêu rao.

Qua mỗi nhiệm kỳ Đại hội Đảng, có thể nhận thấy chủ trương chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, nhất là với việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí ngày càng đi vào thực chất. Tệ nạn tham nhũng được coi như là một loại “giặc nội xâm” cực kỳ nguy hiểm, luôn được Đảng ta xử lý khéo léo, chắc chắn và ráo riết! “Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng được lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện quyết liệt, toàn diện, đi vào chiều sâu, với quyết tâm chính trị rất cao, không có vùng cấm, không có ngoại lệ”(6). Vì vậy, rất nhiều vụ án tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng đã được đưa ra xử lý nghiêm minh, theo đúng các quy định của luật pháp; để lại những dấu ấn tốt đẹp, được nhân dân rất hoan nghênh, đồng tình cao, tạo hiệu ứng tích cực lan tỏa trong toàn xã hội, được cộng đồng quốc tế ghi nhận. "Trong 10 năm qua (2012 - 2022), đã xử lý kỷ luật 2.740 tổ chức đảng và hơn 167.700 cán bộ, đảng viên, trong đó có hơn 190 cán bộ diện Trung ương quản lý (có 4 ủy viên Bộ Chính trị, nguyên ủy viên Bộ Chính trị; 36 ủy viên Trung ương, nguyên ủy viên Trung ương; hơn 50 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang"(7). Kết quả này đã chứng tỏ năng lực lãnh đạo, bản lĩnh chính trị vững vàng của Đảng ta trong việc phát hiện, điều tra, xử lý dứt khoát tình trạng tham nhũng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, với cả những người đã và đang giữ những chức vụ quan trọng trong bộ máy lãnh đạo các cấp của Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị. Do đó, phải nhận thức rõ rằng công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng ta không phải là “một cuộc đấu đá nội bộ” mà là một trong những biện pháp quan trọng để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, để cho Đảng ta trong sạch hơn, bộ máy Nhà nước và cả hệ thống chính trị hoạt động hiệu quả hơn, để nhân dân ta luôn một lòng, một dạ sắt son tin yêu theo Đảng.

Thứ ba, Việt Nam là nước dân chủ, quyền tự do, dân chủ, nhân quyền của nhân dân luôn được tôn trọng và phát huy bằng chính sách hiệu quả, nhân văn, thể hiện bản chất ưu việt của chế độ XHCN.

Bảo đảm quyền dân chủ, quyền con người là mục tiêu, là động lực trong công cuộc xây dựng CNXH ở Việt Nam, đã được ghi nhận trong Cương lĩnh, Nghị quyết, Hiến pháp và được pháp luật tôn trọng, bảo vệ. Gần 80 năm qua, Hiến pháp nước ta đã qua nhiều lần sửa đổi, bổ sung, phát triển (1946, 1959, 1980, 1992, 2013) nhằm xác lập vào bảo đảm cho việc thực thi, phát triển quyền dân chủ, quyền con người Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực: Kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, tôn giáo, dân tộc... Đảng, Nhà nước luôn lấy “nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ cuộc sống, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu”(8).

Trong công cuộc đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng về quyền dân chủ, quyền con người trên tất cả các lĩnh vực, đạt được những tiến bộ vượt bậc về xóa đói giảm nghèo, phát triển con người và chất lượng cuộc sống.

"Từ một nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, quy mô 14 tỷ USD (năm 1985), đến năm 2020 là 343 tỷ USD (tăng 24,5 lần)", "năm 2022 là 409 tỷ USD"(9). Chỉ số Phát triển con người (HDI) của Việt Nam năm 2021 là 0,703, tăng hai bậc trong bảng xếp hạng toàn cầu, lên vị trí 115/191 quốc gia (Năm 2020 là 0,704, xếp thứ 110/189)(10). Năm 2022, cả nước có "gần 29,8 triệu thẻ bảo hiểm xã hội/ sổ/thẻ khám chữa bệnh miễn phí được phát, tặng cho các đối tượng thụ hưởng(11)... Đặc biệt, trong phòng, chống đại dịch Covid-19, truyền thống anh hùng, yêu nước, "thương người như thể thương thân" của dân tộc ta và tính ưu việt của chế độ ta lại được phát huy lên một tầm cao mới. Đây chính là những minh chứng thuyết phục nhất về quyền dân chủ, quyền con người được thực hiện ở Việt Nam. Việt Nam trở thành một trong những hình mẫu trên thế giới về chính sách ưu việt phát huy quyền làm chủ của nhân dân: “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”(12), là câu chuyện thành công truyền cảm hứng cho bạn bè năm châu và được các nước tiến bộ trên thế giới ghi nhận. Chính vì lẽ đó, mà Việt Nam được tín nhiệm bầu vào các cơ quan quan trọng của Liên hợp quốc cũng như hoàn thành nhiều trọng trách quốc tế như: Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2008-2009 và 2020-2021, Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2014-2016, 2023-2025; Hội đồng Kinh tế-Xã hội của Liên hợp quốc (ECOSOC) nhiệm kỳ 2016-2018… Những kết quả trên là sự thật mà không một thế lực phản động nào có thể đảo ngược, là sự khẳng định nhất quán rằng quyền dân chủ, quyền con người, quyền công dân đã và đang được bảo vệ vững chắc ở Việt Nam; cũng là ý kiến phản biện đanh thép nhất đối với những luận điệu phủ nhận về vấn đề dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam. Cho nên, mọi hoạt động đóng vai trò "quan tòa nhân quyền thế giới" theo các giá trị nhân quyền, dân chủ tư sản của một số nước tư bản phương Tây để áp đặt vào Việt Nam chỉ là ngụy biện, là muốn phá hoại thành tựu của công cuộc đổi mới ở Việt Nam theo phương châm "bẻ đũa từng que", là vì lợi ích của chúng chứ không phải vì sự tiến bộ và phát triển của Việt Nam.

Những thành tựu xây dựng đất nước trong công cuộc đổi mới của Việt Nam đã khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo vững vàng, sáng suốt của Đảng, Nhà nước cùng sự đoàn kết nhất trí của cả hệ thống chính trị; phát huy các giá trị truyền thống và tinh thần đại đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường của toàn dân tộc; là uy tín, là sự tín nhiệm, đồng tình, ủng hộ tuyệt đối của cộng đồng quốc tế.

Thời gian tới, "với định hướng đúng đắn, khát vọng phát triển mạnh mẽ và quyết tâm chính trị cao, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nhất định sẽ lập nên thành tựu phát triển mới vì một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, cùng tiến bước, sánh vai với các cường quốc năm châu, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc ta"(13). Điều này vừa thể hiện quyết tâm, nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị, song đây tiếp tục là bằng chứng thuyết phục để đấu tranh phản bác có hiệu quả các luận điệu xuyên tạc, phủ nhận những thành tựu trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam.

ThS. Hoàng Thị Nguyệt Nga

Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ

Bài đăng trên Tạp chí Tuyên giáo 17/9/2023

----------------

(1)https://special.nhandan.vn/Quyet_tam_thuc_hien_thang_loi_toan_dien_Nghi_quyet_Dai_hoi_XIII_cua_Dang/index.html.

(2)https://special.nhandan.vn/Quyet_tam_thuc_hien_thang_loi_toan_dien_Nghi_quyet_Dai_hoi_XIII_cua_Dang/index.html  

(3) https://consosukien.vn/kinh-te-xa-hoi-viet-nam-nam-2022-nhung-ket-qua-noi-bat.htm

(4) Nguyễn Phú Trọng, Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta trong sạch, vững mạnh, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2023, tr.240

(5) Đảng Cộng sản Việt Nam:Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, t.2,Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H, 2021, tr.326

(6) Đảng Cộng sản Việt Nam:Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Sđd, t.2, tr.206

(7)Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H, 2023, tr.26,27

(8) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, t.1,Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021,  tr.28

(9) https://consosukien.vn/kinh-te-xa-hoi-viet-nam-nam-2022-nhung-ket-qua-noi-bat.htm

(10) https://nhandan.vn/chi-so-phat-trien-con-nguoi-viet-nam-tang-hai-bac-post714578.html

(11) https://consosukien.vn/kinh-te-xa-hoi-viet-nam-nam-2022-nhung-ket-qua-noi-bat.htm

(12) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, t1, Nxb Chính trị quốc gia sự thật, tr. 173

(13) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, t.1, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tr.11