(baoventang.org.vn). Tỉnh ủy Lào Cai vừa ban hành văn bản số 257-KH/TU ngày 6/3/2024 tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024. Theo đó, đối tượng dự thi là người Việt Nam ở trong và ngoài tỉnh, có bài viết chính luận phù hợp với tiêu chí của Cuộc thi đều có quyền dự thi (trừ thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Giám khảo, tổ thư ký Cuộc thi).

Tác giả/nhóm tác giả tham gia dự thi không vi phạm Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ, Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội, Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam và các quy định khác của pháp luật.

Khuyến khích sự tham gia của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, học viên, sinh viên, giảng viên Trường Chính trị tỉnh, trung tâm chính trị cấp huyện và tương đương; giáo viên các trường học; thành viên, đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên của Ban Chỉ đạo 35 các cấp; sĩ quan, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang; cán bộ, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên các cơ quan báo chí trong tỉnh và văn phòng đại diện, phóng viên thường trú các cơ quan báo chí Trung ương tại tỉnh.

Về số lượng tác phẩm cho mỗi tác giả/nhóm tác giả tham gia dự thi:

Đối với tác phẩm dạng viết: Mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi dự thi tối đa 02 tác phẩm, gồm: 01 bài viết chính luận loại hình Tạp chí (Tạp chí in hoặc Tạp chí điện tử) và 01 bài viết chính luận loại hình báo (Báo in hoặc Báo điện tử). Mỗi bài viết gửi dự thi gồm bản in (khổ A4) và flỊe mềm (định dạng Microsoft Word).

Đối với dạng báo nói, báo hình, video clip: Mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi dự thi tối đa 03 tác phẩm, gồm: 01 tác phẩm loại hình báo nói (phát thanh); 01 tác phẩm loại hình báo hình (truyền hình) và 01 tác phẩm loại hình video clip. Mỗi tác phẩm dự thi gồm fíle phát thanh/truyền hình/video clip (định dạng mp3/mp4) và bản in kịch bản văn học (định dạng Microsoft Word).

Về tiêu chí đối với tác phẩm dự thi

Tiêu chí chung: Tác phẩm dự thi là tác phẩm chính luận bằng tiếng Việt (hoặc tiếng dân tộc thiểu số, tiếng nước ngoài kèm theo bản dịch tiếng Việt) thuộc một trong các loại hình: Tạp chí (in hoặc điện tử), Báo (in hoặc điện tử), Phát thanh, Truyền hình, Video clip, bảo đảm quy định về hình thức nêu tại Quy chế Cuộc thi.

Tác phẩm dự thi là tác phẩm sáng tạo lần đầu, chưa từng được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội trước thời điểm phát động Cuộc thi. Các tác phẩm dạng viết phải bảo đảm tỷ lệ không trùng lặp so với các công trình khác của chính tác giả/nhóm tác giả hoặc của tác giả/nhóm tác giả khác (không quá 20% đối với thể loại Tạp chí, không quá 25% đối với thể loại Báo).

Tiêu chí về chủ đề, nội dung: Chủ đề tác phẩm tập trung vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm, những vấn đề nổi lên về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay. Phụ lục định hướng chủ đề ban hành kèm theo Kế hoạch này.

Tác phẩm dự thi bảo đảm tính khoa học, tính Đảng, tính chiến đấu, tính định hướng, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, có phát hiện mới. Khuyến khích các tác phẩm bảo vệ những nguyên lý cơ bản, những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam; đề xuất bổ sung, phát triển lý luận, hoàn thiện chủ trương, chính sách, pháp luật; những sản phẩm “bút chiến” phản bác trực diện, vạch trần tính chất phản cách mạng, phản khoa học trong luận điệu của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị.

Về bản quyền: Tác phẩm dự thi phải bảo đảm không có tranh chấp về bản quyền kể từ thời điểm gửi tham gia dự thi; Sau khi gửi dự thi, tác giả/nhóm tác gỉả có thể công bố/đăng tải tác phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội nhưng phải thông báo và gửi minh chứng công bố/đăng tải kèm theo về cơ quan, đơn vị đã nhận tác phẩm hoặc gửi về đơn vị thường trực Cuộc thi; Tác giả/nhóm tác giả hoặc cơ quan liên quan không sử dụng tác phẩm tham gia cuộc thi này để tham gia các cuộc thi khác; hoặc tác phẩm đã tham gia cuộc thi khác để tham gia cuộc thi này.

Thời gian nhận tác phẩm dự thi: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) sẽ nhận bài viết dự thi từ khi ban hành kế hoạch phát động Cuộc thi cho đến hết ngày 20/6/2024 (tính theo dấu bưu điện).

Lễ công bố và trao giải cuộc thi dự kiến tổ chức vào cuối tháng 10/2024 (hoặc vào buổi tổng kết công tác Ban chỉ đạo 35 tỉnh).