Sáng 24-1-2024, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam họp báo phát động “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư - năm 2024”. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Trưởng ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo cuộc thi chủ trì họp báo phát động cuộc thi.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại buổi họp báo.

Họp báo được tổ chức trực tuyến từ Hà Nội tới điểm cầu là các trường chính trị, thành ủy, tỉnh ủy trong cả nước.

Phát biểu tại họp báo, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Lê Văn Lợi, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi thông tin khái quát về kế hoạch, mục đích, ý nghĩa cũng như nội dung cơ bản của cuộc thi. Cụ thể, đối tượng dự thi là người Việt Nam ở trong nước và ngoài nước, người nước ngoài có tác phẩm chính luận phù hợp với tiêu chí của cuộc thi.

Với các tác phẩm dạng viết, mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi tối đa 2 tác phẩm dự thi, gồm: 1 bài viết chính luận loại hình tạp chí (tạp chí in hoặc tạp chí điện tử) và 1 bài viết chính luận loại hình báo (báo in hoặc báo điện tử). Các tác phẩm dạng âm thanh, hình ảnh, mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi tối đa 3 tác phẩm dự thi: 1 tác phẩm loại hình phát thanh, 1 tác phẩm loại hình truyền hình, 1 tác phẩm loại hình video clip.

Tác phẩm dự thi là tác phẩm sáng tạo lần đầu, chưa được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội trước thời điểm phát động cuộc thi. Sau khi gửi tác phẩm dự thi về Ban tổ chức cuộc thi ở cấp cơ sở, tác giả/nhóm tác giả có thể công bố/đăng tải tác phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng nhưng phải thông báo cho cơ quan đã nhận tác phẩm dự thi và gửi minh chứng kèm theo. Tác giả/nhóm tác giả hoặc cơ quan liên quan không sử dụng tác phẩm tham gia cuộc thi này để tham gia các cuộc thi khác.

Họp báo được trực tuyến đến các tỉnh ủy/thành ủy trực thuộc Trung ương

Chủ đề tác phẩm tập trung vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch nổi lên thời gian qua, như: Bảo vệ, khẳng định giá trị, sức sống trường tồn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những nội dung cần bổ sung, phát triển; các yêu cầu, nguyên tắc trong vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay…

Đặc biệt là nhận diện và đấu tranh với những luận điệu chống phá đường lối, quan điểm chỉ đạo mới của Đảng trong các nghị quyết của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và các chính sách, pháp luật của Nhà nước mới được ban hành, kết quả giữa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Ban Chỉ đạo cuộc thi cấp Trung ương sẽ trao giải theo 5 loại hình tác phẩm dự thi là: Tạp chí, báo, phát thanh, truyền hình, video clip. Mỗi loại hình tác phẩm báo/tạp chí dự kiến trao 3 giải A, 6 giải B, 10 giải C, 20 giải Khuyến khích. Mỗi loại hình tác phẩm phát thanh/truyền hình dự kiến trao 2 giải A, 4 giải B, 6 giải C, 10 giải Khuyến khích. Loại hình Video clip dự kiến trao 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C, 6 giải Khuyến khích.

Kế hoạch, Thể lệ cuộc thi, định hướng chủ đề được Ban tổ chức gửi đến các cơ quan, đơn vị, địa phương và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (http://hcma.vn), website cuộc thi (http://baovenentang.org.vn), website của Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam.

Phát biểu chỉ đạo tại họp báo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Trưởng ban Chỉ đạo 35 Trung ương điểm lại những kết quả nổi bật cuộc thi lần thứ ba năm 2023; đồng thời biểu dương những đơn vị, tỉnh, thành có nhiều cách làm hay, sáng tạo và hiệu quả để góp phần lan tỏa cuộc thi đến các tầng lớp nhân dân, như Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương, thành phố Hà Nội...

Trong đó, coi việc triển khai hiệu quả cuộc thi là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, góp phần đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TƯ ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, góp phần củng cố niềm tin, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trong hệ thống chính trị và sự đồng thuận xã hội.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, mục đích của cuộc thi là tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Trên cơ sở kế hoạch của Ban tổ chức, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị các đơn vị, tỉnh ủy, thành ủy sớm có kế hoạch cụ thể hóa các nội dung, yêu cầu của cuộc thi để triển khai trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân bằng hình thức, nội dung sáng tạo, hiệu quả. Đồng thời, thông qua cuộc thi có thêm các luận cứ để đóng góp vào việc xây dựng đảng bộ các địa phương; tham góp vào văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng; hướng đến kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nêu thực tế tại một số địa phương còn biểu hiện khoán cho Ban Chỉ đạo 35, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị cấp ủy các cấp cần vào cuộc một cách chủ động, hiệu quả hơn nữa trong việc triển khai cuộc thi tại địa phương để huy động đảng viên, các tầng lớp nhân dân tham gia.

Trong đó, cần huy động sự tham gia của các lực lượng nòng cốt như đoàn viên, thanh niên, sinh viên của các trường đại học; giảng viên lý luận chính trị tại các trường, viện… Đối với các cơ quan báo chí, cần lan tỏa cuộc thi đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; đăng tải các bài viết đoạt giải trong các cuộc thi trước để các tầng lớp nhân dân cũng như người dự thi đọc và tham khảo.

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ, tác phẩm dự thi ở cấp Trung ương: Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, số 135 Nguyễn Phong Sắc (hoặc số 419 Hoàng Quốc Việt), phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 080.41053 hoặc 090.533.8080 (đồng chí Nguyễn Anh Tuấn), email: thichinhluan35@gmail.com. Thời gian nhận hồ sơ, tác phẩm dự thi cấp Trung ương đến hết ngày 15-7-2024.

Theo Hà Nội mới