(baovenentang.org.vn). Hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024 do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức phát động đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong Công an nhân dân (CAND) tham gia cuộc thi. Thời gian nhận các tác phẩm dự thi đến trước ngày 15/6/2024.

1. Mục đích, yêu cầu
Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Công an nhân dân nhằm tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, chiến sĩ tích cực tham gia bảo vệ, tuyên truyền, lan tỏa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, tôn vinh các tác giả, nhóm tác giả, tác phẩm và các tập thể, cá nhân trong CAND có nhiều đóng góp trong hoạt động tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. 
Qua đó phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng cho lực lượng tham gia, hình thành mạng lưới rộng khắp để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ. Tạo nguồn thông tin, sản phẩm phong phú, có chất lượng, có tính chiến đấu cao phục vụ trực tiếp công tác tuyên truyền của Công an các đơn vị, địa phương; “phủ xanh” thông tin tích cực, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ uy tín, hình ảnh của CAND, tạo sự đồng thuận trong xã hội và sự ủng hộ của dư luận quốc tế.
2. Đối tượng tham gia
- Tác giả/nhóm tác giả là cán bộ, đảng viên, chiến sĩ đang công tác hoặc đã nghỉ hưu của Công an các đơn vị, địa phương; học viên các học viện, trường CAND. Đối với thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Ban Thư ký có tác phẩm dự thi thì chỉ được xét chọn để tham gia Cuộc thi do Trung ương phát động, không xét giải ở Cuộc thi cấp Bộ.
- Tác giả/nhóm tác giả tham gia dự thi không vi phạm Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ, Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội, Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam và các quy định khác của pháp luật.
3. Tiêu chí đối với tác phẩm dự thi 
- Tác phẩm dự thi là tác phẩm chính luận bằng tiếng Việt, tiếng dân tộc thiểu số hoặc tiếng nước ngoài kèm theo bản dịch tiếng Việt, thuộc một trong các loại hình: Tạp chí (in hoặc điện tử), Báo (in hoặc điện tử), Phát thanh, Truyền hình, Video clip, bảo đảm quy định về hình thức nêu tại Thể lệ Cuộc thi.
- Tác phẩm dự thi là tác phẩm sáng tạo lần đầu, chưa từng được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội trước thời điểm phát động Cuộc thi cấp Trung ương (ngày 24/01/2024). Các tác phẩm dạng viết phải bảo đảm tỷ lệ không trùng lặp so với các công trình khác của chính tác giả/nhóm tác giả hoặc của tác giả/nhóm tác giả khác (không quá 20% đối với thể loại Tạp chí, không quá 25% đối với thể loại Báo).
- Tác phẩm dự thi phải bảo đảm không có tranh chấp về bản quyền kể từ thời điểm gửi tham gia dự thi. 
- Chủ đề tác phẩm tập trung vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm, những vấn đề nổi lên về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay, nhất là các chủ đề liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND (có định hướng chủ đề kèm theo). 
- Tác phẩm dự thi bảo đảm tính khoa học, tính Đảng, tính chiến đấu, tính định hướng, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, có phát hiện mới. Khuyến khích các tác phẩm bảo vệ những nguyên lý cơ bản, những giá trị bền vững của Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam; đề xuất bổ sung, phát triển lý luận, hoàn thiện chủ trương, chính sách, pháp luật; những sản phẩm “bút chiến” phản bác trực diện, vạch trần tính chất phản cách mạng, phản khoa học trong luận điệu của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị; truyền tải thông tin tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ uy tín, hình ảnh của lực lượng CAND. 
- Sau khi gửi dự thi, tác giả/nhóm tác giả có thể công bố/đăng tải tác phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội, nhưng phải thông báo và gửi minh chứng công bố/đăng tải kèm theo về cơ quan, đơn vị đã nhận tác phẩm hoặc gửi về đơn vị thường trực Cuộc thi. Tác giả/nhóm tác giả hoặc cơ quan liên quan không sử dụng tác phẩm tham gia cuộc thi này để tham gia các cuộc thi khác.
* Kế hoạch, thể lệ và định hướng chủ đề tác phẩm tham gia Cuộc thi lần thứ Tư, năm 2024 cấp Trung ương được đăng tải tại địa chỉ https://hcma.vn/bao-ve-nen-tang-tu-tuong/ke-hoach-to-chuc-cuoc-thi-chinh-luan-ve-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang-lan-thu-tu-nam-2024-37010.html
4. Số lượng tác phẩm dự thi
4.1. Đối với tác giả/nhóm tác giả

- Mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi dự thi tối đa 02 tác phẩm dạng viết, gồm: 01 bài viết chính luận loại hình Tạp chí (in hoặc điện tử) và 01 bài viết chính luận loại hình Báo (in hoặc điện tử). Mỗi bài viết gửi dự thi gồm bản in (khổ A4) và file mềm (định dạng Microsoft Word). 
- Mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi dự thi tối đa 03 tác phẩm dạng báo nói, báo hình, video clip, gồm: 01 tác phẩm loại hình báo nói (phát thanh), 01 tác phẩm loại hình báo hình (truyền hình) và 01 tác phẩm loại hình video clip. Mỗi tác phẩm dự thi gồm file phát thanh/truyền hình/video clip (định dạng mp3/mp4) và bản in kịch bản văn học (định dạng Microsoft Word). 
4.2. Đối với Đảng ủy Công an các đơn vị, địa phương
- Đảng ủy công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các học viện, trường CAND, mỗi đơn vị xét, lựa chọn ít nhất từ 05 tác phẩm trở lên có chất lượng tốt, đúng Thể lệ Cuộc thi.
- Các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Công an Trung ương, mỗi đơn vị xét, lựa chọn ít nhất 03 tác phẩm có chất lượng tốt, đúng Thể lệ Cuộc thi.
- Các đơn vị báo, tạp chí, phát thanh, truyền hình CAND, mỗi đơn vị chọn ít nhất từ 05 tác phẩm trở lên tham dự Cuộc thi.
* Đối với các tác phẩm thể loại truyền hình, phát thanh ngoài đĩa DVD hoặc USB ghi file tác phẩm (01 đĩa hoặc USB chỉ được ghi 01 tác phẩm), đề nghị ghi rõ tên tác giả, tác phẩm, thể loại và gửi kèm kịch bản để tổ chức xét chọn.
5. Thời gian gửi và nơi nhận tác phẩm 
- Thời gian gửi tác phẩm: Các tác phẩm tham dự Cuộc thi gửi về Ban Thường vụ Đảng ủy CATW trước ngày 15/6/2024 (theo dấu của giao liên Bộ hoặc bưu điện) để tổ chức xét chọn.
- Nơi nhận tác phẩm: Phòng 3/X03, Bộ Công an - số 47 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội; SĐT: 0947031212 (đ/c Ngô Văn Tuấn).  
6. Giải thưởng
- 01 Giải Đặc biệt: 30.000.000đ  
- 03 Giải A: Mỗi giải trị giá 20.000.000đ  
- 04 Giải B: Mỗi giải trị giá 15.000.000đ  
- 08 Giải C: Mỗi giải trị giá 10.000.000đ 
- 10 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 5.000.000đ.
Tác giả đạt từ giải C trở lên được Đảng ủy Công an Trung ương tặng Bằng khen.  
7. Tổng kết, trao giải Cuộc thi trong CAND
Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Lễ công bố và trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024 trong CAND tại Hà Nội, dự kiến tổ chức tháng 12/2024. 

Theo Công an Bình Phước