(baovenentang.org.vn). Hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba, năm 2023 do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam phát động, từ tháng 2-2023, Cục Tuyên huấn-Cơ quan thường trực Ban tổ chức cuộc thi đã tham mưu với Tổng cục Chính trị ban hành kế hoạch, tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, xây dựng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức cuộc thi chính luận ở các cơ quan, đơn vị trong toàn quân.

Sau hơn 3 tháng phát động và triển khai cuộc thi, đến ngày 30-6-2023, toàn quân có 59 đơn vị triển khai cuộc thi từ cấp cơ sở đến cấp trực thuộc Quân ủy Trung ương-Bộ Quốc phòng với 111.897 tác phẩm; trong đó, báo in (47.004), báo điện tử (18.647), tạp chí in (38.263), tạp chí điện tử (7.381); 602 tác phẩm thể loại phát thanh, truyền hình, video clip.

Điểm mới của cuộc thi chính luận năm 2023 là Cơ quan thường trực Ban tổ chức cuộc thi đã mời các chuyên gia trong và ngoài Quân đội có trình độ chuyên môn sâu và nhiều kinh nghiệm trong chỉ đạo tổ chức thi chính luận và nghiệp vụ báo chí tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các cơ quan tham mưu, giúp việc và các tác giả, nhóm tác giả tham gia thi chính luận cấp toàn quân; chỉ đạo tăng số lượng bài ở tất cả loại hình cơ quan, đơn vị, nhất là khối học viện, nhà trường, viện nghiên cứu; khối đơn vị bộ chỉ huy quân sự, bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh tham gia thi theo đầu mối của Ban chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương và ban chỉ đạo 35 các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, để mở rộng phạm vi tham gia thi chính luận của lực lượng Quân đội trong phạm vi toàn quốc. Do vậy, số lượng bài thi chính luận cấp toàn quân lần thứ 3 tăng 50,26% so với cuộc thi chính luận cấp toàn quân lần thứ hai, năm 2022 (năm 2022 có 56.243 tác phẩm dự thi); đặc biệt, đã có 602 tác phẩm thể loại phát thanh, truyền hình, video clip và 12.670 tác phẩm tham gia thi theo đầu mối ban chỉ đạo 35 các địa phương, đơn vị phối hợp.  

Về lựa chọn chủ đề, đại đa số các tác giả, nhóm tác giả xác định chủ đề, bài viết tập trung vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, như: Giá trị khoa học, cách mạng và thời đại của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nội dung trong tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay”, tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; mô hình phát triển của Việt Nam hiện nay với các giá trị nổi bật; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nội dung cốt lõi, điểm mới trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, các hội nghị Trung ương khóa XIII; tinh thần đổi mới, sáng tạo và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; tổng kết kinh nghiệm quý, đề xuất mô hình, giải pháp, cách làm hiệu quả trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Về nội dung bài viết, các tác giả, nhóm tác giả đã tuân thủ đúng thể lệ, trình bày bài viết đúng hình thức, quy cách. Nhiều tác giả, nhóm tác giả có bài viết kết cấu chặt chẽ, bố cục hợp lý; một số tác giả có sự nghiên cứu công phu, chọn chủ đề có tính thời sự, phát hiện nhiều vấn đề mới, có tính sáng tạo, hấp dẫn, ngắn gọn, mạch lạc, sâu sắc; đặc biệt, các tác phẩm thuộc thể loại phát thanh, truyền hình có tính chiến đấu cao, đấu tranh trực diện phê phán các quan điểm, tư tưởng sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội và sự nghiệp cách mạng.

Từ ngày 1-6-2023 đến nay, Ban tổ chức, Ban giám khảo, Tổ thư ký cuộc thi đã chấm sàng lọc, lựa chọn 579 tác phẩm (515 tác phẩm báo, tạp chí; 64 tác phẩm phát thanh, truyền hình) vào chấm vòng sơ khảo. Kết quả chấm vòng sơ khảo đã lựa chọn được 160 tác phẩm thể loại báo, tạp chí, 64 tác phẩm thể loại phát thanh, truyền hình, video clip vào chấm chung khảo, đồng thời gửi các cơ quan, đơn vị, các tác giả, nhóm tác giả của 160 tác phẩm thể loại báo, tạp chí, 64 tác phẩm thể loại phát thanh, truyền hình, video clip tiếp tục nâng cấp, bổ sung, cập nhật thông tin, tư liệu, số liệu mới để tham gia thi chính luận cấp toàn quốc. Hiện nay, Ban tổ chức, Ban giám khảo đã có kết quả chấm chung khảo, đang rà soát, tổng hợp, xét đề nghị thủ trưởng Tổng cục Chính trị trao giải cho các tập thể và các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải tại cuộc thi chính luận cấp toàn quân lần thứ ba, năm 2023 trong thời gian tới.

Trung tướng NGUYỄN VĂN ĐỨC, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Trưởng ban tổ chức cuộc thi

Theo Quân đội nhân dân