(baovenentang.org.vn). Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024 đã được đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa- Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương phát động tại Lễ trao giải Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3 năm 2023 tại Hà Nội vào ngày 22/10/2023. Hưởng ứng Cuộc thi và thông qua Cuộc thi nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Tuyên Quang tích cực tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng ý nghĩa, nội dung Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

Qua ba lần tham gia Cuộc thi, Tuyên Quang đã có nhiều tác phẩm đấu tranh phản bác thông tin sai trái, xuyên tạc, kiên quyết bảo vệ chủ trương, quan điểm, đường lối của Đảng, khẳng định những thành quả quan trọng về kinh tế, thông tin đối ngoại, góp phần đấu tranh với luận điệu chống phá của các thế lực thù địch, Tuyên Quang vinh dự hai năm liên tiếp là 1 trong 15 tập thể được Ban Tổ chức trao giải “Tập thể xuất sắc” cho các cơ quan, tổ chức, địa phương có quá trình tổ chức triển khai cuộc thi sâu rộng, sáng tạo tại cơ sở, phục vụ có hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị Khóa XII tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Năm nay là năm thứ tư, cuộc thi được phát động và triển khai sâu rộng trên toàn quốc nhằm tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Điểm mới của Cuộc thi năm nay, Trung ương chỉ đạo các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi và tổ chức chấm điểm, trao giải Cuộc thi và lựa chọn khoảng 80 tác phẩm chất lượng gửi dự thi cấp Trung ương.

Để tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trong tỉnh tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 09-KH/BCĐ ngày 06/02/2024 về tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 4, năm 2024 trên địa bàn tỉnh, đồng thời biên soạn nội dung phát động Cuộc thi để thông tin trên báo chí, các nền tảng mạng xã hội và tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân.

Ban Chỉ đạo 35 tỉnh đề nghị Ban Chỉ đạo 35 cấp huyện, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai Cuộc thi tới cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên, người lao động và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh phát huy truyền thống quê hương cách mạng, gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, dành tâm huyết, trí tuệ, xây dựng các tác phẩm có chất lượng tham gia Cuộc thi, tiếp tục khẳng định niềm tin, sự kiên định của mỗi cán bộ, đảng viên với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, quyết tâm xây dựng Đảng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và mục tiêu xây dựng, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo con đường mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn.

Căn cứ nhiệm vụ được phân công, Ban Chỉ đạo 35 các huyện, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ tổ chức thu nhận, thẩm định, đánh giá ban đầu các tác phẩm dự thi ở cấp mình và tổng hợp danh sách, các tác phẩm dự thi gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi trước ngày 15/6/2024.

Theo thể lệ cuộc thi, các tác phẩm tập trung vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm, những vấn đề nổi lên về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay, như giá trị khoa học, cách mạng và thời đại của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và những đề xuất bổ sung, phát triển; chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay; lý luận về đường lối đổi mới đất nước; bảo vệ, vận dụng, phát triển lý luận của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực; những nội dung cốt lõi, nội dung mới của các Nghị quyết, kết luận các Hội nghị Trung ương khoá XIII năm 2023, 2024, các cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xuất bản năm 2023; bảo đảm an sinh xã hội, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc; nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội trên tất cả các lĩnh vực; tổng kết những kinh nghiệm quý, mô hình, cách làm hay và đề xuất giải pháp, kiến nghị nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Để kịp thời phục vụ trực tiếp công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, Ban Chỉ đạo 35 các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc sau khi nhận được tác phẩm dự thi, có thể chủ động công bố/đăng tải các tác phẩm có chất lượng tốt, nhưng khi gửi tác phẩm dự thi về Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh phải gửi kèm theo minh chứng công bố/đăng tải (photo bài viết đã đăng tải trên báo/tạp chí, hoặc bản in nguyên trạng từ trang báo/tạp chí điện tử kèm đường link và bản mềm, hoặc đường link, địa chỉ đăng tải các tác phẩm phát thanh/truyền hình/video clip).

Sau khi gửi tác phẩm dự thi, các tác giả/nhóm tác giả cũng có thể công  bố/đăng tải tác phẩm của mình trên các cơ quan báo chí, mạng xã hội được cấp có thẩm quyền cấp phép nhưng phải báo cáo và cung cấp minh chứng kèm theo (như trên) về cơ quan, đơn vị đã thu nhận tác phẩm. Việc cung cấp minh chứng công bố/đăng tải tác phẩm dự thi là căn cứ để Ban Tổ chức Cuộc thi xác định thời điểm công bố của tác phẩm dự thi (bảo đảm tính mới của tác phẩm) và tránh việc công bố/đăng tải tác phẩm dự thi nhiều lần.

Về số lượng tác phẩm dự thi, với các tác phẩm dạng viết, mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi tối đa 02 tác phẩm tham gia dự thi: 01 bài viết loại hình Tạp chí (Tạp chí in hoặc Tạp chí điện tử) và 01 bài viết loại hình Báo (Báo in hoặc Báo điện tử). Với các tác phẩm dạng phát thanh/truyền hình/video clip, mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi tối đa 03 tác phẩm dự thi: 01 tác phẩm loại hình báo nói (phát thanh); 01 tác phẩm loại hình báo hình (truyền hình) và 01 tác phẩm loại hình video clip.

Về giải thưởng, Ban Tổ chức Cuộc thi trao giấy chứng nhận và giải thưởng cho các tập thể xuất sắc; tác giả/nhóm tác giả theo các loại hình. Cơ cấu gồm giải A, giải B, giải C, giải Khuyến khích và giải Triển vọng.

Với tinh thần thông qua Cuộc thi, sẽ góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ. Với phương châm kết hợp chặt chẽ giữa "xây" và "chống", trong đó "xây" là cơ bản, lâu dài, "chống" phải quyết liệt, hiệu quả, "lấy cái đẹp dẹp cái xấu", tin tưởng với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy truyền thống quê hương cách mạng, với sự sáng tạo trong triển khai tổ chức Cuộc thi, sự gương mẫu, tâm huyết, trí tuệ của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân, sẽ có nhiều tác phẩm chất lượng tham gia Cuộc thi. Qua đó, tiếp tục khẳng định niềm tin, sự kiên định của mỗi cán bộ, đảng viên với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, quyết tâm xây dựng Đảng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và mục tiêu xây dựng, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo con đường mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn./.