10:39 SA - 31/01/2024

Ban Biên tập xin giới thiệu kế hoạch số 2858-KH/HVCTQG, ngày 22/01/2024 tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024 và các văn bản kèm theo để cán bộ, đảng viên và nhân dân tham khảo.