(baovenentang.org.vn). Những tác động tiêu cực từ mặt trái của cơ chế thị trường, của hội nhập, mở cửa đang tạo ra kẽ hở trong quản lý, điều hành xã hội mà pháp luật chưa kịp hoàn thiện. Những vụ trọng án từ việc lợi dụng kẽ hở của pháp luật thời gian gần đây đang bị các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị triệt để khai thác, lợi dụng. Từ những vụ án có thực, chúng cường điệu một số hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước và nhào nặn thành vấn đề tất yếu của chế độ một đảng, rồi quy kết là “lỗi hệ thống” - ám chỉ hệ thống chính trị do một đảng lãnh đạo... Trong hoàn cảnh ấy, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chống lại các biểu hiện suy thoái của cán bộ, đảng viên, trong đó có “bệnh công thần” càng trở nên cấp bách.

Đảng viên 80 tuổi đời, 55 năm tuổi Đảng Lê Đức Thành hiện sinh hoạt tại Chi bộ khu phố Phú Thịnh, phường Tân Phú, TP. Đồng Xoài. Dù tuổi cao, sức khỏe không tốt nhưng ông vẫn luôn năng nổ với các hoạt động của chi bộ, khu phố. Ông Thành chia sẻ: “Bệnh công thần” không phải xa xôi gì mà là những biểu hiện diễn ra hằng ngày trong cuộc sống cũng như trong sinh hoạt đảng. Ví như có đảng viên cả tuổi đời và tuổi Đảng đều chưa cao, nhưng đã mắc “bệnh” lừng khừng, ít tham gia học tập nâng cao trình độ qua các đợt học tập nghị quyết hay nghe thông tin thời sự và thường thoái thác nhiệm vụ tổ chức giao. Lâu dần không được nhắc nhở, điều chỉnh sẽ trở thành “bệnh” trì trệ, vô trách nhiệm - một trong những biểu hiện của suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. 

Để phòng, chống “bệnh công thần”, trước hết các cấp ủy đảng phải giúp đảng viên nhận thức rõ nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, trong đó có biểu hiện công thần là hết sức nguy hiểm, đe dọa sự tồn vong của Đảng, của chế độ. Mỗi cán bộ, đảng viên phải tích cực học tập nâng cao trình độ lý luận, rèn luyện bản lĩnh chính trị; nhận thức đúng thì hành động sẽ đúng. Bản lĩnh vững vàng, kiên định mục tiêu của người cộng sản thì không thế lực nào có thể mua chuộc. Bên cạnh đó, cần thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về công tác cán bộ. Bởi nhiều vụ việc tiêu cực, tham nhũng thời gian qua cho thấy, việc chọn sai người vào những vị trí quan trọng, nhạy cảm rất dễ dẫn tới những sai lầm, khuyết điểm nghiêm trọng. Cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về nguy cơ suy thoái tư tưởng, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các nguyên tắc, quy định của Đảng đối với cán bộ, đảng viên và tổ chức cơ sở đảng, nhằm ngăn chặn từ sớm, từ xa các biểu hiện tiêu cực, suy thoái, trong đó có “bệnh công thần”, kiêu ngạo cộng sản. Cần thực hiện thật nghiêm việc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng, tránh tình trạng nể nang, né tránh, “dĩ hòa vi quý”; đồng thời triệt để khắc phục “bệnh” thành tích. Khắc phục tình trạng thờ ơ, bàng quan chính trị, quá coi trọng vai trò cá nhân và giá trị vật chất.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Tân Phú Vương Đức Lai cho rằng: Các cấp ủy đảng cần quản lý và phát huy tốt vai trò của đội ngũ cán bộ, công chức; thực hiện tốt quy định nêu gương thông qua những việc làm cụ thể hằng ngày gắn với nhiệm vụ được phân công. Bên cạnh động viên, khuyến khích kịp thời, phải đi kèm với chế độ kiểm tra, giám sát nghiêm túc, để mỗi cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị không dám lợi dụng vị trí việc làm để tham nhũng, tiêu cực; giúp họ phấn đấu, trở thành những tấm gương người thật, việc thật tại cơ sở. Với đội ngũ cán bộ, đảng viên hưu trí, các cấp ủy cơ sở cần khơi dậy tinh thần gương mẫu, đi đầu trong chấp hành quy định, nguyên tắc của Đảng và thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở cơ sở. Quan tâm giáo dục, bồi dưỡng các thế hệ kế cận và khắc phục triệt để “bệnh công thần”. Qua đó, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Tại Đại hội lần thứ II của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát biểu: Có những người cậy mình là “công thần cách mạng”, rồi đâm ra ngang tàng, không giữ gìn kỷ luật, không thi hành nghị quyết của Đảng… 

Quả là chẳng to tát, lớn lao gì, bắt đầu chỉ là việc kể công, tự phụ, vài câu chỉ trích, chê bai, không chấp hành sự phân công của tổ chức… Nhưng nếu không được chỉ ra và uốn nắn kịp thời sẽ dẫn rất nhanh đến việc a dua theo những luận điệu chỉ trích, nói xấu Đảng, nói xấu chế độ, trở thành “phát ngôn viên” cho các thế lực thù địch. Việc Đảng ta ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW với 27 biểu hiện suy thoái là đã nhìn rõ các “căn bệnh” mang tính thời đại trong cán bộ, đảng viên. Nếu không được phát hiện, uốn nắn kịp thời thì các biểu hiện suy thoái, trong đó có “bệnh công thần” sẽ trở thành những ổ mối ăn mòn chân đê, trở thành mối nguy của Đảng.