(baovenentang.org.vn). Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ nhất, năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang chính thức được phát động và kết thúc nhận bài vào ngày 15/6/2023 (theo dấu bưu điện).

Tác giả/nhóm tác giả là người Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập trong và ngoài tỉnh có tác phẩm chính luận phù hợp với tiêu chí của cuộc thi đều có quyền dự thi. Đối với các thành viên Ban tổ chức, Ban giám khảo, Tổ thư ký Cuộc thi có tác phẩm dự thi thì chỉ được xét chọn để tham gia cuộc thi do Trung ương phát động, không xét giải ở Cuộc thi cấp tỉnh.

Trong lần thi đầu tiên này, Ban tổ chức Cuộc thi đề ra chỉ tiêu phấn đấu cấp huyện và tương đương có 10% đảng viên của địa phương, đơn vị có tác phẩm dự thi. Tỉnh phấn đấu có tác phẩm dự thi đạt giải cuộc thi cấp Trung ương.

Về tác phẩm dạng viết: mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi tối đa 2 tác phẩm tham gia dự thi gồm 1 bài viết chính luận loại hình Tạp chí (Tạp chí in hoặc Tạp chí điện tử) và 1 bài viết chính luận loại hình Báo (Báo in hoặc Báo điện tử). Các tác phẩm dạng viết phải bảo đảm tỷ lệ không trùng lặp theo quy định (không trùng lặp quá 20% đối với thể loại Tạp chí, không trùng lặp quá 25% đối với thể loại Báo so với các công trình khác của chính tác giả/nhóm tác giả hoặc của tác giả/nhóm tác giả khác).

Các tác phẩm dạng âm thanh, hình ảnh: mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi tối đa 3 tác phẩm dự thi gồm 1 tác phẩm loại hình báo nói (phát thanh); 1 tác phẩm loại hình báo hình (truyền hình) và 1 tác phẩm loại hình video clip.

Ban tổ chức không giới hạn số lượng tác phẩm tham gia dự thi của các cơ quan, địa phương, đơn vị, nhưng tối thiểu phải đạt số lượng tác phẩm dự thi theo chỉ tiêu do Ban tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh giao.

Ban tổ chức giải cũng gợi ý chủ đề, nội dung tác phẩm dự thi phải bảo đảm tính khoa học, tính Đảng, tính chiến đấu, tính định hướng, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, có phát hiện mới.

Khuyến khích các tác phẩm bảo vệ những nguyên lý cơ bản, những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam; đề xuất bổ sung, phát triển lý luận, hoàn thiện chủ trương, chính sách, pháp luật; những sản phẩm “bút chiến” phản bác trực diện, vạch trần tính chất phản cách mạng, phản khoa học trong luận điệu chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị.

Chủ đề tác phẩm tập trung vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm, những vấn đề nổi lên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay.

Ban Tổ chức nhận tác phẩm dự thi từ khi phát động Cuộc thi cho đến hết ngày 15-6-2023 (tính theo dấu bưu điện).

Về địa chỉ nhận tác phẩm dự thi: Các tác giả/nhóm tác giả là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc các ban, sở, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh (thuộc chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh) gửi tác phẩm dự thi về đầu mối Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

Các tác giả/nhóm tác giả là cán bộ, đảng viên, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang tỉnh, lực lượng công an tỉnh (thuộc chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Quân sự tỉnh, Đảng bộ Công an tỉnh) gửi tác phẩm dự thi về đầu mối Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh theo thẩm quyền quản lý.

Các tác giả/nhóm tác giả là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể các huyện, thị, thành phố và nhân dân đang sinh sống trên địa bàn nào gửi tác phẩm dự thi về đầu mối Ban Chỉ đạo 35 huyện, thị, thành phố đó (qua Ban Tuyên giáo huyện ủy, thị ủy, thành ủy).

Các tác giả/nhóm tác giả không thuộc các đối tượng nêu trên gửi tác phẩm dự thi trực tiếp về Ban tổ chức Cuộc thi theo địa chỉ: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang, Khu hành chính Tỉnh ủy, đường Nguyễn An Ninh, phường IV, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Mỗi tác giả/nhóm tác giả có tác phẩm đạt giải được trao tặng Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức Cuộc thi và tiền thưởng; mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương đạt giải tập thể xuất sắc được tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang (hoặc Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban tỉnh Hậu Giang) và tiền thưởng.

Ngoài ra, Ban tổ chức Cuộc thi sẽ chọn một số tác phẩm dự thi có nội dung phù hợp, đảm bảo chất lượng, đạt giải để đăng tải trong Bản tin Thông báo nội bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bản tin Lý luận và Thực tiễn của Trường Chính trị tỉnh, trên Trang Thông tin điện tử Tỉnh ủy, các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình, báo in, Báo Hậu Giang online; trang/nhóm của lực lượng 35 trong tỉnh…

Theo Báo Hậu Giang