Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” và triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023”. Thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các địa phương, đơn vị tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng ý nghĩa, nội dung của Cuộc thi; làm nổi bật những điểm mới của Cuộc thi so với năm 2022; đăng, phát trailer tuyên truyền về Cuộc thi do Đài Truyền hình Việt Nam xây dựng; thông tin về các hoạt động triển khai, tổ chức và trao giải Cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử và trang mạng xã hội của địa phương, đơn vị. Đồng thời, khuyến khích, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, sinh viên, học sinh và các tầng lớp nhân dân tích cực tìm hiểu Kế hoạch, Thể lệ và Định hướng chủ đề để tham gia hưởng ứng Cuộc thi, đảm bảo các tác phẩm dự thi đạt chất lượng về nội dung, đúng thời gian quy định.

Kế hoạch tổ chức, Thể lệ Cuộc thi và định hướng chủ đề, mẫu tổng hợp danh sách tham gia được đăng trên mục “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” - Trang thông tin điện tử Tuyên giáo Khánh Hòa (địa chỉ: www.tuyengiaokhanhhoa.vn).

Các địa phương, đơn vị gửi Bài dự thi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, số 06 Trần Hưng Đạo, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; đồng thời, gửi file mềm đến địa chỉ email: tuyengiaokhanhhoa79@gmail.com. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ tổ chức thẩm định, sơ loại Bài dự thi trước khi gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi. Thời gian nhận bài từ nay đến 17 giờ ngày 30/6/2023. Sau ngày 30/6/2023, các tác giả/nhóm tác giả có thể gửi trực tiếp Bài dự thi về Ban Tổ chức Cuộc thi.

Trên cơ sở hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo các huyện/thị xã/thành phố tiếp tục triển khai phát động Cuộc thi ở cấp huyện. Tại thị xã Ninh Hòa, ngày 22/3/2023, UBND thị xã ban hành Công văn số 991/UBND về việc triển khai hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba năm 2023. UBND thị xã chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, phường tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng ý nghĩa, nội dung của Cuộc thi; đăng, phát trailer tuyên truyền về cuộc thi do Đài Truyền hình Việt Nam xây dựng; thông tin về các hoạt động triển khai, tổ chức và trao giải Cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng; Cổng thông tin điện tử của thị xã, trang thông tin điện tử các xã, phường; các trang mạng xã hội chính thức do các cơ quan, đơn vị, địa phương quản lý, theo dõi. Khuyến khích, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân tích cực tìm hiểu Kế hoạch, Thể lệ và định hướng chủ đề để tham gia hưởng ứng Cuộc thi./.

Theo tuyengiaokhanhhoa.vn